Φιλοσοφία,  Ψυχοθεραπεία

Φαινομενολογική Θεραπεία

Η φαινομενολογική θεραπεία βασίζεται στη μέθοδο της φαινομενολογίας, η οποία ξεκίνησε με το έργο του Husserl στις αρχές του 20ου αιώνα (Husserl, 1900,1925,1929). Η φαινομενολογία είναι μια μέθοδος συστηματικής περιγραφής της συνειδητής επίγνωσης, που έχει ως αποτέλεσμα την σύλληψη των ουσιών και την κατανόηση των καθολικών νοημάτων. Μας βοηθά επίσης να παραμερίσουμε τις συνήθεις υποθέσεις και τις προκαταλήψεις μας.

Πολλοί άλλοι φιλόσοφοι και ψυχοθεραπευτές εμπνεύστηκαν από φαινομενολογικές ιδέες και δημιούργησαν εναλλακτικές μορφές θεραπείας. Ο Sartre και ο Merleau Ponty στη Γαλλία, που με άλλους όπως η Simone de Beauvoir και ο Albert Camus ανέπτυξαν τον υπαρξισμό επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις φαινομενολογικές μορφές θεραπείας. Στις ΗΠΑ η ψυχοθεραπεία Gestalt του Fritz Perls (Perls et al 1951) και η προσωποκεντρική θεραπεία του Carl Rogers (Rogers, 1951) επηρεάστηκαν και οι δύο από τη φαινομενολογική αρχή της παρακολούθησης του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα για το άτομο.

Η Eugene Gendlin’s Focusing therapy (Gendlin, 1978) βασίζεται άμεσα σε φαινομενολογικές αρχές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εναλλακτική ψυχιατρική του R.D. Laing εμπνεύστηκε επίσης από αυτές τις ιδέες, όπως και η ψυχολογία Personal Construct του George Kelly. Οι φαινομενολογικές περιγραφές του Laing για τις οικογενειακές αλληλεπιδράσεις και τη σχιζοφρενική εμπειρία είναι ένα καλό παράδειγμα της μεθόδου (Laing 1959, 1961, 1967).

Η Ευρωπαϊκή Σχολή υπαρξιακής-φαινομενολογικής θεραπείας (Deurzen 2012, 2010, Cooper 2002, Spinelli, 2005), μερικές φορές γνωστή ως Βρετανική Σχολή, είναι βαθιά ριζωμένη στις φαινομενολογικές αρχές. Αυτή η μέθοδος έχει επίσης δημιουργήσει πολυάριθμες μορφές φαινομενολογικής ποιοτικής έρευνας, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στην ψυχολογική έρευνα με μεγάλη επιτυχία.

Θεωρητικές βάσεις

Η φαινομενολογία μας απαιτεί να δίνουμε συστηματική προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η ανθρώπινη επίγνωση διαμορφώνει όχι μόνο τη δική μας συνείδηση, αλλά και τα αντικείμενα προς τα οποία κατευθύνουμε τη συνείδησή μας καθώς και την ίδια τη διαδικασία της σκέψης και της εμπειρίας μας. Είναι μια μελέτη της ανθρώπινης συνείδησης και της λειτουργικής αρχής της σκοπιμότητας. Οι επιστήμονες έχουν από καιρό παραμελήσει τη μυστηριώδη διαδικασία της συνείδησης επειδή δεν είναι ανοιχτή σε αντικειμενική μελέτη. Προτίμησαν να μελετήσουν τα αντικείμενα στον κόσμο, τα οποία μπορούν να μελετηθούν αντικειμενικά. Μια τέτοια μελέτη απομονώνει και αναλύει κάτι που έχει αντικειμενοποιηθεί. Σε αυτή τη διαδικασία χάνουμε το ίχνος των βασικών συνδέσεων μεταξύ του αντικειμένου και του περιβάλλοντός του και μεταξύ του αντικειμένου και του υποκειμένου της παρατήρησης. Η φαινομενολογία, αντίθετα, φέρνει το αντικείμενο, τη διαδικασία παρατήρησης και το υποκείμενο μαζί σε ένα σκόπιμο τόξο που ενώνει όλα αυτά τα στοιχεία.

Βιβλιογραφία

 • Adams, M (2013) Existential Counselling in a Nutshell, London, Sage Publications.
 • Cooper, M. (2003) Existential Therapies, London, Sage Publications.
 • Deurzen, E. van (2012) Existential Counselling and Psychotherapy in Practice. Revised Third Edition. London, Sage Publications
 • Deurzen, E. van (2010) Everyday Mysteries: Handbook of Existential Therapy, London: Routledge.
 • Deurzen E. van and Adams M. (2011) Skills in Existential Counselling and Psychotherapy, London: Sage Publications.
 • Gendlin, E. T. (1978) Focusing, London: Bantam Books.
 • Heidegger, M. (1927) Being and Time, trans. J. Macquarrie and E. S. Robinson, London: Harper and Row 1962.
 • Husserl, E.
  —(1913) Ideas, trans. W R. Boyce Gibson, New York: Macmillan 1931.
  —(1925) Phenomenological Psychology, trans. J. Scanlon, The Hague: Nijhoff 1977.
  —(1929) Cartesian Meditations, The Hague: Nijhoff 1960.
 • Laing, R. D. (1959) The Divided Self, Harmondsworth: Penguin 1970.
  —(1961) Self and Others, Harmondsworth: Penguin 1971.
  —(1967) The Politics of Experience, Harmondsworth: Penguin 1970.
 • Perls, F, Hefferline, R. F and Goodman, P (1951) Gestalt Therapy, New York: Julian Press.
 • Rogers, C. (1951) Client-centred Therapy, London: Constable
 • Spinelli, E. (2005) The Interpreted World: an introduction to phenomenological psychology, 2nd edition, London: Sage.