• Ψυχολογία

    Η πυραμίδα του Maslow

    Η ιεραρχία των αναγκών του Maslow είναι μια θεωρία στην ψυχολογία που περιλαμβάνει ένα μοντέλο πέντε επιπέδων των ανθρώπινων αναγκών, που συχνά απεικονίζεται ως ιεραρχικά επίπεδα μέσα σε μια πυραμίδα. Οι ανάγκες χαμηλότερα στην ιεραρχία πρέπει να ικανοποιούνται προτού τα άτομα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες υψηλότερα. Ανάγκες ανεπάρκειας έναντι αναγκών ανάπτυξης Αυτό το μοντέλο πέντε σταδίων μπορεί να χωριστεί σε ανάγκες ανεπάρκειας και ανάγκες ανάπτυξης. Τα πρώτα τέσσερα επίπεδα αναφέρονται συχνά ως ανάγκες ανεπάρκειας (D-needs) και το ανώτερο επίπεδο είναι γνωστό ως ανάγκες ανάπτυξης ή ύπαρξης (B-needs). Οι ανάγκες ανεπάρκειας προκύπτουν λόγω της στέρησης που παρακινεί τους ανθρώπους όταν δεν ικανοποιούνται. Επίσης, το κίνητρο για την ικανοποίηση τέτοιων αναγκών…