• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Ο ρόλος της γλωσσικής αναπτυξης του παιδιού

    Η απόκτηση της γλωσσικής κατανόησης και έκφρασης είναι βασικά αναπτυξιακά καθήκοντα της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Βραχυπρόθεσμα, οι καλά ανεπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες βοηθούν τα παιδιά να διαπραγματεύονται τις αλληλεπιδράσεις τους με συνομηλίκους και ενήλικες για να εκπληρώσουν μια σειρά από προσωπικές και ευρετικές λειτουργίες (π.χ. χαιρετισμός, αναζήτηση πληροφοριών, αίτημα για ενέργειες, κτλ). Μακροπρόθεσμα, τα γλωσσικά επιτεύγματα των παιδιών κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας αποτελούν σημαντικό θεμέλιο για τα μετέπειτα επιτεύγματά τους στην ανάγνωση, ιδιαίτερα στην αναγνωστική κατανόηση. Διαχρονικές μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική συνέχεια μεταξύ της προσχολικής ηλικίας στις γλωσσικές ικανότητες και τη κατανόηση ανάγνωσης στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού (Storch & Whitehurst, 2002). Αντίθετα, οι πρώιμες καθυστερήσεις στη γλωσσική…