• Ψυχοθεραπεία,  Ψυχολογία

    Διαταραχές Προσωπικότητας

    Η θεωρία της προσωπικότητας είναι καίριο σημείο αναφοράς στην κλινική πράξη. Το DSM-III ιδιαίτερα αποδίδει έμφαση στα γνωρίσματα της προσωπικότητας, τα οποία ορίζονται ως “διαρκή δομικά σχήματα αντίληψης και σκέψης για, καθώς και σχέσης με το περιβάλλον και τον εαυτό”. Η διαταραχή της προσωπικότητας προκύπτει, όταν αυτά τα γνωρίσματα είναι άκαμπτα και δυσπροσαρμοστικά. Εξαιτίας αυτού υποφέρει το άτομο ή άλλοι αναγκάζονται να υποφέρουν και υπάρχουν αντίξοες επιπτώσεις είτε στο άτομο είτε στην κοινωνία. Η έννοια της διαταραχής προσωπικότητας υποδεικνύει ποσοτικές μάλλον παρά ποιοτικές αποκλίσεις από την κανονικότητα, πρώτιστα από τους κανόνες διαπροσωπικής συμπεριφοράς αλλά και από τις ενδοπροσωπικές προδιαθέσεις, λ.χ. τις στάσεις εαυτού. Οι ψυχιατροδικαστικοί πληθυσμοί περιλαμβάνουν πολλά άτομα με…