• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Παιδί και εξωσχολικές δραστηριότητες

    Οι εξωσχολικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην ψυχοκοινωνική ωρίμανση των παιδιών, που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της σχολικής φοίτησης. Τα παιδιά αισθάνονται ότι-γίνονται αποδεκτά από τους συνομηλίκους τους,-νιώθουν μέλη μιας ομάδας,-ενδυναμώνουν τη σχολική τους επίδοση,-ωθούνται στη σταδιακή ανάκτηση της αυτονομίας τους και ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες ενισχύουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης μεταξύ συνομηλίκων, τον εμπλουτισμό των ακαδημαϊκών εφοδίων των παιδιών και τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης προβλημάτων συμπεριφοράς.Μαθαίνουν πώς να αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους και να δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις που στηρίζονται στον αλληλοσεβασμό, στη συνεργασία και τη διάθεση προσφοράς. Τέλος, πολλά παιδιά επιλέγουν να πάρουν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες και μέσω αυτών κατορθώνουν να αποκτήσουν…