• Ευαισθητοποίηση

    Έμφυλες προκαταλήψεις και στερεότυπα

    Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που σχετίζονται με το φύλο μπορούν να έχουν βαθιές επιπτώσεις τόσο σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι προκαταλήψεις φύλου εκδηλώνονται και επηρεάζουν διάφορες πτυχές της ζωής, είτε αναφερόμαστε στο εργασιακό περιβάλλον, είτε στο εκπαιδευτικό σύστημα, είτε στην αντιμετώπιση των Μ.Μ.Ε, είτε στο σύστημα υγείας, είτε στην προσδοκία του γονεϊκού ρόλου, ή της διαφοράς ως προς την ανατροφή. Παράλληλα οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα επηρεάζουν την καταλληλότητα των ήδη υπαρχουσών παρεμβάσεων που συχνά δεν ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες των γυναικών. Στο εργασιακό χώρο, τα επαγγελματικά στερεότυπα, αναπαράγουν τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Επικρατούν το μισθολογικό χάσμα, τα στερεότυπα…