• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Τα στάδια της ηθικής σύμφωνα με τον Piaget

    Τα στάδια ηθικής, σύμφωνα με τη θεωρία του Piaget για την γνωστική ανάπτυξη, αποτελούν δύο διαφορετικές δομές ηθικής σκέψης που αναπτύσσονται χρονολογικά με διαδοχικό τρόπο. Το πρώτο στάδιο της ετερόνομης ηθικής σκέψης, ή του ηθικού ρεαλισμού και του μονόπλευρου σεβασμού των ηθικών κανόνων, και κατόπιν το δεύτερο στάδιο, της αυτόνομης ηθικής σκέψης, της ελεύθερης συνεργασίας, και του αμοιβαίου σεβασμού των ηθικών κανόνων. Το δεύτερο στάδιο αντιμετωπίζεται ως επαρκέστερο εννοιολογικά από το πρώτο. Η ετερόνομη ηθική Η ετερόνομη ηθική παρατηρείται σε σχέσεις δεδομένης ανισότητας, όπως είναι αυτή του παιδιού με τον ενήλικο· σύμφωνα με αυτήν το παιδί δέχεται και περιορίζεται από πολυάριθμες εντολές των ενηλίκων στις οποίες υποτάσσεται οποιεσδήποτε και αν…