• Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    Θεωρία του Νού: Μεταγνώση – Κοινωνική εμπειρία- Συναισθηματική ικανότητα

    Η βιβλιογραφία συνδέει τις ώριμες δεξιοτήτες της ToM και την κοινωνικο-γνωστική προσαρμογή του ατόμου (Miller, 2012). Μεταγνώση Η μεταγνώση ορίζεται ως η ικανότητα να συλλογίζεται κανείς και να παρακολουθεί το μυαλό του σε νοητικές εργασίες (Kuhn, 2000). Στην εξέταση των σχέσεων μεταξύ των ώριμων δεξιοτήτων ToM και της μεταγνώσης, οι Longobardi et al. (2014) συμμετείχαν 150 παιδιά σχολικής ηλικίας μεταξύ 8 και 12 ετών, αποδεικνύοντας σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο δομών. Η κατεύθυνση της συσχέτισης φαίνεται να υπονοεί ότι η γνώση ToM προβλέπει μετέπειτα μεταγνωστικά επιτεύγματα (Lecce et al., 2010). Μετά από αυτά τα στοιχεία, οι Bianco et al. (2021) έδειξε πώς η εκπαίδευση των παιδιών σε RT II τάξης…