• Ευαισθητοποίηση

    Έμφυλες προκαταλήψεις και στερεότυπα

    Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που σχετίζονται με το φύλο μπορούν να έχουν βαθιές επιπτώσεις τόσο σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι προκαταλήψεις φύλου εκδηλώνονται και επηρεάζουν διάφορες πτυχές της ζωής, είτε αναφερόμαστε στο εργασιακό περιβάλλον, είτε στο εκπαιδευτικό σύστημα, είτε στην αντιμετώπιση των Μ.Μ.Ε, είτε στο σύστημα υγείας, είτε στην προσδοκία του γονεϊκού ρόλου, ή της διαφοράς ως προς την ανατροφή. Παράλληλα οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα επηρεάζουν την καταλληλότητα των ήδη υπαρχουσών παρεμβάσεων που συχνά δεν ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες των γυναικών. Στο εργασιακό χώρο, τα επαγγελματικά στερεότυπα, αναπαράγουν τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Επικρατούν το μισθολογικό χάσμα, τα στερεότυπα…

  • Ευαισθητοποίηση

    Έμφυλη εγκληματικότητα

    Όταν μιλάμε για «γυναίκες εγκληματίες», αναφερόμαστε στην έμφυλη εγκληματικότητα, δηλαδή στις αναγκαίες διαφοροποιήσεις που επιβάλλει η διαφορά του φύλου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η γυναικεία εγκληματικότητα συνδέεται με προκαταλήψεις, ιδεολογικές πεποιθήσεις για το «δεύτερο φύλο», κοινωνικό-ηθικές στάσεις που παρουσιάζουν την πατριαρχική δομή των περισσότερων κοινωνιών. Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται το πρόβλημα της διαφοράς της εγκληματικότητας ανάμεσα στα δύο φύλα μέσα από επιστημονικές μελέτες που ασχολήθηκαν με την φυσιολογική, ψυχολογική και ψυχοπαθολογική σκοπιά της γυναικείας εγκληματικότητας. Η C. Smart, αρχικά υποστήριξε ότι λόγω της χαμηλής γυναικείας εγκληματικότητας δεν υπήρχε ενδιαφέρον για τη μελέτη της. Η εξήγηση αυτή αργότερα αναθεωρήθηκε και ανασυνθέθηκε μέσα από τις μελέτες των Lombroso, Ferrero(1895), Thomas(1923) και…