• Ψυχολογία

    Φεμινιστική εγκληματολογία

    Η φεμινιστική εγκληματολογία ξεκίνησε περισσότερο σαν μια κριτική της παραδοσιακής «ανδρικής» εγκληματολογίας. Η κριτική αυτή είχε σαν κύ­ρια σημεία της, πρώτον ότι οι γυναίκες υπήρξαν για πολύ στο περιθώριο των ερευνών, και δεύτερον ότι οι έρευνες για τη γυναικεία εγκληματικότητα έγι­ναν με μεθόδους περιορισμένες και πολλές φορές παραπλανητικές. Η πρώτη προσέγγιση στο χώρο της εγκληματολογίας έγινε με ένα άρθρο της Klein που δημοσιεύτηκε το 1973 για πρώτη φορά. Η Klein μελέτησε πρώιμες και όψιμες έρευνες των ίδιων συγγραφέων αλλά και οπαδών τους και σημείωσε τη συνέχεια που υπάρχει στη γραφή τους. Όπως γράφει και η ίδια, «οι συγγραφείς αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη παράδοση. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε ότι οι κοινές…