• Ευαισθητοποίηση,  Παιδαγωγικά,  Ψυχολογία

    ∆ιαπολιτισμική εκπαίδευση

    Σύμφωνα με το Γάλλο καθηγητή, Emile Durkheim, κλασικό μελετητή της Κοινωνιολογίας και της Παιδαγωγικής, η Εκπαίδευση είναι «η ενέργεια που ασκούν οι γενιές των ωρίμων πάνω σε αυτές που δεν είναι ακόμα έτοιμες για την κοινωνική ζωή». Και συνεχίζει με το σκοπό της εκπαίδευσης «να εγείρει και να αναπτύξει στο παιδί έναν ορισμένο αριθμό φυσικών, διανοητικών και ηθικών καταστάσεων που απαιτούν απ’ αυτό η πολιτική κοινωνία και το συγκεκριμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο προορίζεται να ζήσει». Η εκπαίδευση αποσκοπεί τόσο στη γνωστική καλλιέργεια του ατόμου όσο και στην ομαλή κοινωνική του ένταξη και ο διττός αυτός στόχος της προβάλλει τη σπουδαιότητά της. Με τις μετακινήσεις πληθυσμών και το κλίμα παγκοσμιοποίησης…